Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Istotną kwestią dla Grupy Kapitałowej LOTOS jest ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.

Kierując się przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu w 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS ogłosił Politykę przeciwdziałania nadużyciom. Zawiera ona dobitną deklarację, w myśl której LOTOS nie toleruje jakichkolwiek nadużyć, w tym żadnej z form korupcji. Grupa LOTOS podchodzi systemowo do zwiększania odporności organizacji na zagrożenia związane z nadużyciami ze strony jej pracowników lub podmiotów zewnętrznych (np. dostawców i klientów). Wysoka świadomość Zarządu w tym zakresie wpłynęła na podjęcie w 2014 r. dwóch ważnych inicjatyw. Pierwsza z nich dotyczy wdrożenia w Grupie Kapitałowej LOTOS kompleksowego Programu zarządzania ryzykiem nadużyć. Drugą stanowiło znalezienie się Grupy LOTOS w gronie sygnatariuszy globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, której celem jest zjednoczenie biznesu w walce ze wszelkimi przejawami korupcji.

pdf Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom (PL)

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji swoje podejrzenia lub wiedzę na temat nieprawidłowości o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Biurem Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

Podejrzenia można anonimowo zgłosić poprzez poniższy formularz lub poprzez:

  • e-mail: audyt@grupalotos.pl
  • pismo na adres: Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane kontaktowe zostały wskazane poniżej.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Grupy LOTOS S.A., wówczas z administratorem można się skontaktować poprzez adres email lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

O ile w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony danych, to należy się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych został wyznaczony w:

Grupie LOTOS S.A., email: iod@grupalotos.pl, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., email iod@lotospaliwa.pl, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. email iod@lotosochrona.pl, LOTOS Kolej Sp. z o.o. email iod@lotoskolej.pl, LOTOS Terminale S.A. email iod@lotosterminale.pl, LOTOS Infrastruktura S.A. email iod@lotosinfrastruktura.pl, LOTOS Petrobaltic Sp. z o.o. email iod@lotospetrobaltic.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze nadużycia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapobieganiu nadużyciom oraz ochrona reputacji Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody (jako sygnalisty), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie ta zgoda.

W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Grupie LOTOS S.A. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie jest czynnikiem decydującym o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.