Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej dla realizacji celów strategicznych firmy wpłynęła w 2008 roku na przyjęcie przez Zarząd Grupy LOTOS kompleksowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 roku. 

W 2011 roku poddaliśmy dokument weryfikacji w toku kompleksowych konsultacji z naszymi interesariuszami. W wyniku przeprowadzonych analiz, ukierunkowanych na ocenę dotychczas realizowanych działań i ich uwarunkowań oraz poznanie zgłaszanych oczekiwań  dokonaliśmy aktualizacji Strategii. Jej obecne cele sięgają – podobnie jak w przypadku strategii biznesowej naszej firmy – do roku 2015.

Strategia społecznej odpowiedzialności koncentruje się na poniższych obszarach.

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. określa cele, jakie zamierzamy osiągnąć w poszczególnych obszarach działalności. 

W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie celem jest zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.

W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa za priorytetowe uznaliśmy podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników oraz podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy. 

W obszarze integracji z otoczeniem lokalnym jako kluczowe określiliśmy zapewnienie przychylności otoczenia oraz wzmocnienie reputacji przedsiębiorstwa społecznie zaangażowanego poprzez podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych.

W zakresie zarządzania zasobami naturalnymi w procesie produkcji naszym priorytetem jest ograniczenie ryzyka środowiskowego w działalności oraz dążenie do stałego minimalizowania stopnia oddziaływania działalności na środowisko naturalne. 

W sferze etyki i przeciwdziałania nadużyciom za najważniejsze uznaliśmy udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem nieprawidłowości. 

W obszarze partnerskich relacji z otoczeniem rynkowym jako strategiczne uznaliśmy zbudowanie trwałych relacji z klientami poprzez koncentrację na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewnieniu im oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa produktów. 

W dziedzinie bezpieczeństwa w sektorze energii naszym celem jest udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

W dziedzinie komunikowania celem jest zapewnienie pracownikom terminowej i dostosowanej do ich zróżnicowanych potrzeb komunikacji oraz wykształcenie kultury organizacyjnej opartej o wielokierunkową, otwartą komunikację, w tym rozwój systemu konsultacji społecznych w grupie kapitałowej.