Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Nasza działalność sponsoringowa realizowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami i kierunkami sponsoringu w Grupie LOTOS oraz strategią społecznej odpowiedzialności. Współpraca na warunkach sponsoringu odbywa się przede wszystkim na obszarze kraju, w powiatach i województwach, gdzie zlokalizowane są siedziby i prowadzona jest działalność Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przez „sponsoring” rozumiemy działalność na rzecz podmiotu sponsorowanego, dokonywaną w zamian za wykonywanie  czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku, popularyzacji znaków towarowych i zwiększeniu prestiżu podmiotu sponsorującego.                        

Działalność sponsoringową realizujemy w dwóch głównych obszarach: sport oraz kultura i sztuka.

  • W obszarze kultury podstawowym kryterium zaangażowania jest społeczny wymiar projektów oraz ich ranga dla promocji regionu, województwa w którym Spółka funkcjonuje tj. przede wszystkim województwa pomorskiego oraz powiatów znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu spółek LOTOS Terminale i LOTOS Infrastruktura. Wspieramy organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, ale wykraczających swoim oddziaływaniem i rangą poza region, przyczyniając się tym samym do promocji regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

  • Wszystkie nasze działania realizowane są bez używania treści dyskryminujących i kontrowersyjnych, mogących obrażać grupy społeczne lub nadużywać zaufanie odbiorców oraz nie zawierają negatywnych emocji. Zasady te stanowią uzupełnienie obowiązujących i bezwzględnie przestrzeganych przepisów prawa, w tym Konstytucji RP i kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie prasowym, ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawa własności przemysłowej. Grupa LOTOS nie angażuje się w wydarzenia, które mogłyby narazić na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym, jak również w wydarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  • Grupa LOTOS nie angażuje się w projekty utożsamiane z inną marką, o charakterze politycznym,  służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne, tematycznie nawiązujące do alkoholu, uzależnień i patologii.

  • Grupa LOTOS, jako członek Global Compact, w swoim postępowaniu stosuje się do określonych przez tę organizację fundamentalnych zasad m.in. z zakresu ochrony środowiska. W odniesieniu do zasady związanej z odpowiedzialnością za środowisko naturalne, w zakresie komunikacji marketingowej i sponsoringu, firma działa w zgodzie z zasadami prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego oraz promowania postaw odpowiedzialności ekologicznej. Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej działalność nie przynosiła szkody środowisku naturalnemu i pozwoliła zachować zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń. Dbałość o otoczenie przyrodnicze jest dla koncernu jednym z priorytetów strategii rozwoju podstawowej działalności.

Spółka respektuje regulacje zawarte w Kodeksie Sponsoringu Kultury, będącym inicjatywą Narodowego Centrum Kultury, PKPP Lewiatan oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa LOTOS stosuje się w działalności sponsoringowej do zasad Kodeksu odwołujących się do równowagi, przejrzystości, dostępności i rozwoju.