LOTOS

Header

One of the key objectives of the LOTOS Group Corporate Social Responsibility Strategy for 2012-2015 is to enhance business process security within the organisation through comprehensive management of misconduct risk under a misconduct prevention system.

In 2012, in keeping with the adopted standards of corporate social responsibility and business ethics, the Grupa LOTOS Management Board announced the Misconduct Prevention Policy, which contains a clear declaration that LOTOS will not tolerate any unethical behaviour, including corruption in any form. Grupa LOTOS has adopted a systematic approach to increasing the organisation's immunity to the risk of misconduct by its employees and external stakeholders (suppliers, customers, etc.). As the Management Board attaches great importance to ethical issues, two meaningful initiatives were undertaken in 2014. The first was to implement the Group-wide comprehensive Misconduct Risk Management Programme. The other was to sign the United Nations Global Compact's Call to Action on Anti-Corruption, a global initiative where businesses join forces to fight corruption in all its forms.

pdf Misconduct Prevention Policy

Any actual or suspected ethical violations can be reported by LOTOS Group stakeholders to persons responsible for preventing misconduct within the organisation. For this purpose, dedicated channels of communication with Grupa LOTOS' Internal Audit Office have been established.

1. Individual alleged to have committed misconduct:

2. Type of misconduct:

3. Source of knowledge of misconduct:

4. Description of misconduct:

5. Evidence of misconduct:


6. Has the misconduct been reported to other persons?:

7. Other persons involved in the issue or aware of the misconduct:

Person aware:

8. Notifying person:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Grupy LOTOS S.A., wówczas z administratorem można się skontaktować poprzez adres email lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

O ile w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony danych, to należy się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych został wyznaczony w: Grupie LOTOS S.A., email: iod@grupalotos.pl, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., email iod@lotospaliwa.pl, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. email iod@lotosochrona.pl, LOTOS Kolej Sp. z o.o. email iod@lotoskolej.pl, LOTOS Terminale S.A. email iod@lotosterminale.pl, LOTOS Infrastruktura S.A. email iod@lotosinfrastruktura.pl, LOTOS Petrobaltic Sp. z o.o. email iod@lotospetrobaltic.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze nadużycia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapobieganiu nadużyciom oraz ochrona reputacji Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody (jako sygnalisty), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie ta zgoda.

W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Grupie LOTOS S.A. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie jest czynnikiem decydującym o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.

9. Consent of the notifying person to be contacted by Grupa LOTOS: *

Grupa LOTOS reserves the right to contact the notifying person in order to verify the report and obtain additional information and, if it proves necessary to notify appropriate state authorities, in order to provide such authorities with the personal data of the notifying person.
* Required field