logo

Grupa LOTOS S.A. otrzymała tytuł Lidera Nowych Technologii. To dowód uznania za wdrażanie i stosowanie najbardziej efektywnych i zaawansowanych technologii w przemyśle (BAT).

CSR

Grupa LOTOS S.A. otrzymała tytuł Lidera Nowych Technologii. To dowód uznania za wdrażanie i stosowanie najbardziej efektywnych i zaawansowanych technologii w przemyśle (BAT).

LOTOS od sierpnia 2007 r. realizuje jedną z największych w Polsce i Europie inwestycji przemysłowych – Program 10+.

Zaprojektowane rozwiązania technologiczne pozwolą Grupie LOTOS uzyskać wytyczone cele związane ze stabilną, zwiększona po 2010 roku o 70%, produkcją paliw i innych produktów naftowych przy zachowaniu niskich wskaźników wpływu na środowisko, także emisji CO2, co jest zgodne ze wspomnianym pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.

– Grupa LOTOS już od początku projektowania i budowy instalacji Programu 10+ zwraca szczególną uwagę na aspekty związane z minimalizowaniem swojego wpływu na otaczające środowisko. Dobra w tym zakresie współpraca z renomowanymi firmami, takimi jak Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi oraz oferowane przez partnerów „know how” pozwalają spełniać krajowe i unijne normy ekologiczne. LOTOS produkuje coraz więcej dobrej jakości produktów – powiedział Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupy LOTOS.

Przypomnijmy, że 16 października Grupa LOTOS otrzymała także tytuł Rafinerii Roku 2008 z uwagi m.in. na jeden z najwyższych w regionie wskaźników efektywności energetycznej, eksperci docenili także najbardziej zaawansowany program rozwojowy w tym regionie Europy, czyli Program 10+.

W celu stałej kontroli oddziaływania na środowisko specjaliści LOTOSU prowadzą monitoring jakości i ilości emisji zanieczyszczeń. Badania jakości powietrza w otoczeniu rafinerii, czyli monitoring emisji wykonywany jest w sposób ciągły w pięciu stacjach pomiarowych. Wszędzie tam badany jest metan i sumy węglowodorów oraz benzen, toluen, ksylen i etylobenzen w trzech stacjach wskazanych w pozwoleniu zintegrowanym. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza w instalacji energetycznego spalania paliw prowadzony jest ciągle.

Grupa LOTOS wykonuje pomiary emisji SO2, NO2, CO2, pyłu oraz CO przy zastosowaniu metodyki referencyjnej, czyli takiej, którą określają ustawy i przepisy wykonawcze. Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza odbywa się dwukrotnie w ciągu roku. Co roku spółka opracowuje również bilans emisji substancji wypuszczanych w powietrze w sposób zorganizowany z terenu zakładów.

Oprócz monitoringu własnego zakładu Grupa LOTOS angażuje się w inicjatywy samorządowe służące społeczności aglomeracji trójmiejskiej. Warto podkreślić, że od 1995 roku Grupa LOTOS współpracuje z Agencją Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), przy projekcie utworzenia sieci monitoringu regionalnego powietrza atmosferycznego.

Fundacja ARMAAG przeprowadza bezpośrednie pomiary powietrza w różnych punktach, wybranych jako reprezentatywne dla jakości powietrza, albo jako "gorące miejsca", gdzie mogą wystąpić wyjątkowo wysokie stężenia substancji zanieczyszczających. Dane z monitoringu wykorzystywane są m. in. do identyfikacji miejsca i przyczyn problemów zanieczyszczenia powietrza czy weryfikacji przestrzegania kryteriów jakości powietrza. Dzięki systemowi ARMAAG informacja o stanie atmosfery jest jasna dla każdego – zamiast mało zrozumiałych dla przeciętnego mieszkańca numerycznych informacji o poziomie stężenia substancji Fundacja ARMAAG na swoich stronach prezentuje symbole Atmoludka w różnych kolorach.

Grupa LOTOS ufundowała 2 z 10 wybudowanych stacji pomiarowych. Stację nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich oraz stacja nr 2 przy ul. Kaczeńce. Obie stacje wyposażone są w mierniki SO2, NOx i pyłu. Mierzone są tam również podstawowe parametry meteorologiczne.

W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych i zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej rafinerii już teraz stosowane są najbardziej zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ na środowisko. Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami, takimi jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających surowe wymogi UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach "Programu 10+" zostaną uruchomione już w przyszłym roku.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl