logo

Bezpieczeństwo pracowników własnych oraz pracowników podwykonawców realizujących prace na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS należy do priorytetów naszej firmy. Szczególną wagę przykładamy do utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowania występujących zagrożeń oraz podnoszenia świadomości pracowników w dziedzinie kultury bezpiecznej pracy.

Dzięki temu nasza firma cieszy się renomą pracodawcy oferującego bezpieczne, odpowiednio wyposażone i dobrze zorganizowane stanowiska pracy. Zawdzięczamy to nie tylko temu, że wywiązujemy się ze wszystkich obowiązkowych wymogów prawnych dotyczących sfery bezpieczeństwa pracy, ale i wielu dodatkowym działaniom skierowanym na tę sferę.

Nasza odpowiedzialność wobec pracowników wynika z przekonania, iż są oni najcenniejszym kapitałem Grupy Kapitałowej LOTOS. Troska o rozwój zawodowy, doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników idzie w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne relacje między ludźmi w miejscu pracy. Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników jest głównym celem naszej polityki personalnej. Pracownicy stanowią kluczowy kapitał naszej organizacji, stąd rozwijanie ich kompetencji i stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi poziomu identyfikacji z wartościami decydującymi o kulturze organizacyjnej, stanowi najważniejszą przesłankę kształtującą praktyki w stosunkach pracy.

Wysokie standardy pracy, także w sferze bezpieczeństwa oraz atrakcyjnych warunków zatrudnienia w połączeniu z wielokierunkową komunikacją z pracownikami i naszymi emerytami wpływa na postrzeganie nas, jako pracodawcy solidnego i szczególnie cenionego. Odpowiednia ranga nadawana jest działaniom mającym na celu minimalizowanie występujących zagrożeń w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Doceniana jest także komunikacja wewnętrzna, która traktowana jest jako jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających osiąganie zakładanych celów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w mechanizmach angażujących pracowników w kształtowanie dobrych praktyk w wielu obszarach działalności firmy.

Staramy się też wdrażać rozwiązania umożliwiające zapewnienie oczekiwanego poziomu realizacji polityki personalnej w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. O naszej sile decydują pracownicy – ich zdolności, kompetencje, motywacja. Dlatego inwestowanie w ich rozwój jest priorytetem polityki społecznej koncernu. Prowadzona przez nas polityka personalna o długofalowym charakterze ma na celu pozyskanie i utrzymanie najbardziej wartościowych i utalentowanych pracowników, a także rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności. Cel ten jest realizowany poprzez dobre praktyki w kilku obszarach, w tym w dziedzinie odpowiedzialnej rekrutacji, systemu doskonalenia kwalifikacji, ocen okresowych pracowników, programu etycznego oraz działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy.