logo

Procesy rekrutacyjne prowadzimy według jasno określonych procedur i obiektywnych zasad. Z uwagi na to, że doceniamy kwalifikacje i umiejętności osób u nas pracujących, w trakcie prowadzonych procesów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności brane są pod uwagę aplikacje pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach rekrutacji wewnętrznej. Takie działanie umożliwia efektywny przepływ wiedzy pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. Równocześnie prowadzimy bazę kandydatów spoza korporacji, zainteresowanych pracą w naszej firmie.

Kandydatów informujemy o zasadach prowadzenia procesów rekrutacyjnych i aktualnych ofertach pracy poprzez informacje na stronie intranetowej i internetowej Spółki. Wybór ofert odbywa się w oparciu o precyzyjnie określone i komunikowane w ogłoszeniach rekrutacyjnych kryteria. Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalistycznymi kompetencjami, jakie wynikają z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonywania wyznaczonych zadań. Istnieją jednak umiejętności, które charakteryzują każdego z pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, i których poszukuje się u każdej osoby ubiegającej się o pracę w naszej firmie, tj. świadomość biznesowa, kreatywność i innowacyjność, adaptacja do zmian, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Przed spotkaniem kandydaci uzyskują pełną informację dotyczącą formy spotkania rekrutacyjnego oraz poradę, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynagrodzenia i benefity

Zatrudnianie pracowników w Spółce dokonywane jest z poszanowaniem zasady równego dostępu kobiet i mężczyzn do oferowanych stanowisk. Aktualna struktura zatrudnienia wskazuje na praktyczną realizację zróżnicowania wg. kryterium płci, wykształcenia, doświadczenia i wieku pracowników Spółki.

Spółka nie posiada jednolitego dokumentu polityki różnorodności, która określałaby cele i wskaźniki jej zapewniania.

Grupa LOTOS S.A. oferuje swoim pracownikom warunki wynagradzania uwzględniające:

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, zgodnym z przyporządkowanym przedziałem poziomu zaszeregowania, pracownikowi przysługują dodatkowe wynagrodzenia naliczane i wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej.

Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe. Raz w roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.

Jednocześnie Grupa LOTOS S.A. dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe oraz zapewniając pracownikom o dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.

Pracownicy mają możliwość korzystania:

Okresowo Spółka weryfikuje system wynagrodzeń w oparciu o raporty płacowe wiodących firm doradczych oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. W 2019 r. Spółka stworzyła nowy system zaszeregowania pracowników. Wartościowanie objęło wszystkie stanowiska występujące w Spółce – począwszy od najwyższego kierownictwa po stanowiska wykonawcze. Stało się to następnie podstawą do walidacji oraz budowy nowego taryfikatora wynagrodzeń. Od 11 grudnia 2019 r. w Grupie LOTOS obowiązuje zaktualizowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy LOTOS, którym objętych jest 100% pracowników.

Pracownicy zgodnie z zapisami warunków umów o pracę mają ustalone określone okresy wypowiedzenia. Okresy te są również określone w Regulaminie Pracy i uzależnione są od stażu pracy – zgodnie z Kodeksem pracy. Mogą być korzystniejsze w drodze negocjacji z Pracodawcą.

Pracownicy Grupy LOTOS mają możliwość budowania dodatkowego kapitału emerytalnego ze składek opłacanych przez pracodawcę dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym. Od 2019 r. Grupa LOTOS realizuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Wskaźniki wynagrodzeń:

rok

2019

2020

wskaźnik rozpiętości wynagrodzeń[1]

7,6

7,4

wskaźnik równości wynagrodzeń[2]

21,65%

19,67%

 

W 2019 roku stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS w stosunku do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników wyniósł 7,6 i był o 5,5 % niższy niż w 2018 r., zaś w 2020 roku wyniósł 7,37 i był o 3% niższy niż w 2019 roku.[1] wskaźnik rozpiętości wynagrodzeń = stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS w stosunku do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników

[2] wskaźnik równości wynagrodzeń = procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i dodatków) kobiet i mężczyzn za dany rok