logo

Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju to wspólny głos przedsiębiorstw wspierających cele zapisane w Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.

Inicjatywa stworzenia Wizji 2050 powstała jako odpowiedź na  globalną inicjatywę Vision 2050. The new agenda for Sustainable Development wypracowaną przez World Business Council for Sustainable Development. Polska jest jednym z pierwszych krajów, który podjął się przygotowania dokumentu określającego najważniejsze dla niego wyzwania i działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Uczestniczyliśmy w pracach nad dokumentem.

Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju z 2012 roku:

Świadomi wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka oraz z pełnym zrozumieniem dla konieczności podążania drogą zrównoważonego rozwoju, my, niżej podpisani deklarujemy:

  1. nasze działania opierać o szeroką współpracę, innowacyjne myślenie oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa;
  2. prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
  3. podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
  4. stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
  5. promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
  6. tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  7. podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
  8. wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów jak i edukacji;
  9. prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
  10. podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.