logo

Łączymy efektywność ekonomiczną z troską o przestrzeganie zasad etycznych.

W Grupie Kapitałowej LOTOS od początku 2013 roku obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Decyzją Zarządu Grupy LOTOS S.A. 25 kwietnia 2020 roku zostało uchwalone jego nowe wydanie.

Kodeks stanowi zbiór pożądanych w organizacji zasad i norm postępowania, mających swoje źródło w systemie wartości etycznych. Dokument określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją.

Kodeks Etyki

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie naruszeniom postanowień Kodeksu etyki swoje podejrzenia lub wiedzę na temat zdarzeń o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dziękujemy za chęć zgłoszenia zauważonego przypadku naruszenia norm postępowania określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Wypełnienie tego formularza pomoże Państwu dokonać zgłoszenia w sposób bezpieczny i gwarantujący przekazanie informacji osobom upoważnionym do jego rozpatrzenia. Zapewniamy, że każde zgłoszenie ma dla nas wartość i zostanie poddane starannej analizie, dlatego prosimy o podanie jak najbardziej wyczerpujących i dokładnych informacji.

Prosimy o zachowanie daty oraz numeru identyfikacyjnego zgłoszenia, które należy podać w przypadku woli późniejszego sprawdzenia statusu zgłoszenia.

* Pola wymagane

1. Osoba, która dopuściła się naruszenia postanowień Kodeksu etyki:

2. Opis naruszenia, którego dana osoba się dopuściła:

3. Dowody potwierdzające zaistnienie naruszenia:

Możesz dodać maksymalnie 5 plików o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 20 Mb

4. Czy informacja o naruszeniu była już przekazywana innym osobom?

5. Inne osoby, które mogą mieć dodatkowe informacje na temat wskazanego naruszenia:

6. Czy konieczne jest podjęcie działań w trybie pilnym w związku z występowaniem w wyniku naruszenia zagrożenia dla życia lub bezpieczeństwa?

7. Osoba zgłaszająca naruszenie:

8. Możliwość kontaktu przedstawiciela Grupy LOTOS z osobą zgłaszającą: *

1Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia i uzyskania dodatkowych informacji oraz, w razie zaistnienia potrzeby zawiadomienia właściwych organów państwowych, przekazania danych zgłaszającego tym organom.
Administratorem podanych w tym formularzu danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której dotyczy zgłoszenie. Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez adres wskazany powyżej. .................................................................................................................................................................................................. O ile w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony danych, to należy się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych został wyznaczony w: Grupie LOTOS S.A., email: iod@grupalotos.pl, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., email iod@lotospaliwa.pl, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. email iod@lotosochrona.pl, LOTOS Kolej email iod@lotoskolej.pl, LOTOS Terminale S.A. email iod@lotosterminale.pl, LOTOS Infrastruktura S.A. email iod@lotosinfrastruktura.pl, LOTOS Petrobaltic email iod@lotospetrobaltic.pl. .................................................................................................................................................................................................. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego wywołanego niniejszym zgłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu przestrzegania w Grupie Kapitałowej LOTOS przyjętych norm postępowania w relacjach zawodowych jak i społecznych. .................................................................................................................................................................................................. W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (m.in. Grupie LOTOS S.A.), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. .................................................................................................................................................................................................. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. .................................................................................................................................................................................................. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. .................................................................................................................................................................................................. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. .................................................................................................................................................................................................. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .................................................................................................................................................................................................. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. .................................................................................................................................................................................................. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
* Pola wymagane