Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Jako pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, realizując cel strategiczny, jakim jest budowa wartości dla akcjonariuszy, pamiętamy, by łączyć efektywność ekonomiczną z troską o przestrzeganie zasad etycznych.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Zastąpił istniejące od połowy minionej dekady dokumenty określające zasady postępowania pracowników i menadżerów grupy kapitałowej. Wypracowany w 2012 roku w toku szerokich konsultacji społecznych Kodeks etyki stanowi kluczowy element szerszego projektu, jakim jest ustanowienie kompleksowego Programu etycznego. Kodeks stanowi zbiór pożądanych w organizacji zasad i norm postępowania, mających swoje źródło w systemie wartości etycznych. Dokument określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją. Ustanowienie Kodeksu etyki zgodne jest z kluczowymi celami Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015.

Kodeks Etyki

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie naruszeniom postanowień Kodeksu etyki swoje podejrzenia lub wiedzę na temat zdarzeń o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dziękujemy za chęć zgłoszenia zauważonego przypadku naruszenia norm postępowania określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Wypełnienie tego formularza pomoże Państwu dokonać zgłoszenia w sposób bezpieczny i gwarantujący przekazanie informacji osobom upoważnionym do jego rozpatrzenia. Zapewniamy, że każde zgłoszenie ma dla nas wartość i zostanie poddane starannej analizie, dlatego prosimy o podanie jak najbardziej wyczerpujących i dokładnych informacji.

Prosimy o zachowanie daty oraz numeru identyfikacyjnego zgłoszenia, które należy podać w przypadku woli późniejszego sprawdzenia statusu zgłoszenia.

* Pola wymagane

1. Osoba, która dopuściła się naruszenia postanowień Kodeksu etyki:

2. Opis naruszenia, którego dana osoba się dopuściła:

3. Dowody potwierdzające zaistnienie naruszenia:

Maksymalnie 20 Mb

4. Czy informacja o naruszeniu była już przekazywana innym osobom?

5. Inne osoby, które mogą mieć dodatkowe informacje na temat wskazanego naruszenia:

6. Czy konieczne jest podjęcie działań w trybie pilnym w związku z występowaniem w wyniku naruszenia zagrożenia dla życia lub bezpieczeństwa?

7. Osoba zgłaszająca naruszenie:

8. Możliwość kontaktu przedstawiciela Grupy LOTOS z osobą zgłaszającą: *

1Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia i uzyskania dodatkowych informacji oraz, w razie zaistnienia potrzeby zawiadomienia właściwych organów państwowych, przekazania danych zgłaszającego tym organom.
Administratorem podanych w tym formularzu danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której dotyczy zgłoszenie. Z Administratorem danych można się kontaktować poprzez adres wskazany powyżej. .................................................................................................................................................................................................. O ile w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony danych, to należy się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych został wyznaczony w: Grupie LOTOS S.A., email: iod@grupalotos.pl, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., email iod@lotospaliwa.pl, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. email iod@lotosochrona.pl, LOTOS Kolej email iod@lotoskolej.pl, LOTOS Terminale S.A. email iod@lotosterminale.pl, LOTOS Infrastruktura S.A. email iod@lotosinfrastruktura.pl, LOTOS Petrobaltic email iod@lotospetrobaltic.pl. .................................................................................................................................................................................................. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego wywołanego niniejszym zgłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu przestrzegania w Grupie Kapitałowej LOTOS przyjętych norm postępowania w relacjach zawodowych jak i społecznych. .................................................................................................................................................................................................. W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (m.in. Grupie LOTOS S.A.), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. .................................................................................................................................................................................................. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. .................................................................................................................................................................................................. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. .................................................................................................................................................................................................. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. .................................................................................................................................................................................................. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .................................................................................................................................................................................................. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. .................................................................................................................................................................................................. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
* Pola wymagane