logo

Jesteśmy świadomi skali i charakteru swojego oddziaływania, dlatego też zadeklarowaliśmy przestrzeganie norm uznanych na arenie międzynarodowej, jako pozytywnie wyróżniających firmy charakteryzujące się aktywnym podejściem do zarządzania swoim wpływem na środowisko.

Działalność dużych zakładów produkcyjnych, zwłaszcza takich, jak nasza rafineria i cały przemysł chemiczny, nie przebiega bez wpływu na otoczenie. Niezwykle istotne jest, aby podczas prowadzenia tej działalności, oprócz samych względów ekonomicznych, na uwadze mieć też oddziaływanie na sąsiedztwo – zarówno środowisko, jak i zamieszkujących w okolicach zakładu ludzi – i podchodzić do tych dwóch obszarów w sposób zrównoważony, bez nieuzasadnionego „przechylania szali” na rzecz chęci osiągania większych zysków.

Potwierdzeniem tego podejścia jest publiczne poparcie i zobowiązanie do stosowania w działalności zasad określonych przez największą na świecie organizację propagującą idee odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, tj. United Nations Global Compact. Jako członek społeczności tej organizacji deklarujemy, iż w swojej polityce środowiskowej postępujemy zgodnie z zasadami:

Tereny, na których zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej LOTOS, nie są terenami podlegającymi ochronie ze względu na wartości przyrodnicze i oddziaływanie na równowagę biologiczną. Mimo to, zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się w sposób zrównoważony, zgodny z „najlepszymi dostępnymi praktykami”. Wynika to z naszej polityki środowiskowej, która jest ukierunkowana na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, pełne oczyszczanie ścieków a także bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w działalności oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów. Zjawisko emisji pośredniej nie jest nam obce, więc dbamy o to, aby także nasze paliwa zostawiały możliwie najmniejszy ślad środowiskowy w miejscu ich używania.

Przykładamy także znaczną wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne. We współpracy z partnerami podejmujemy także wiele działań proekologicznych, wpływających na kształtowanie - w odniesieniu do ochrony środowiska - pożądanych postaw społecznych.