logo

Grupa LOTOS należy do największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gdańska. Nie jest tajemnicą, że z przetwarzaniem ropy naftowej wiąże się również znaczna emisja zanieczyszczeń do powietrza, co potencjalnie może wpływać na jego jakość poza granicami zakładu. Konieczność prowadzenia pomiarów imisji wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych w tym zakresie.

W 1976 r. jako pierwsi w Polsce zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy profesjonalny i w pełni automatyczny system monitoringu jakości powietrza. W tym czasie krajowy monitoring powietrza był szczątkowy i bazował na pomiarach manualnych, które dostarczały wyniki obarczone dużą niepewnością. W momencie uruchomienia nasz system był najnowocześniejszym systemem monitoringu atmosfery zarówno w Polsce jak i w Europie.  Zgodnie z założeniami projektowymi, składał się on z 18 stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie Gdańska. W jego skład  wchodziło:

W 1995 r. powołana została Fundacja „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” (ARMAAG). Powstanie na terenie Trójmiasta profesjonalnej instytucji powołanej wyłącznie do badania stanu powietrza atmosferycznego spowodowało konieczność reorganizacji systemu monitoringu zbudowanego przez nas wcześniej. Dostosowaliśmy go do  współpracy z regionalnym monitoringiem ochrony atmosfery ARMAAG  obejmującego aglomeracje gdańską, mierzącego głównie zanieczyszczenia energetyczne na terenie całej aglomeracji. Przy wyznaczaniu lokalizacji punktów pomiarowych nowego monitoringu atmosfery skoncentrowaliśmy się wyłącznie na zanieczyszczeniach charakterystycznych dla rafinerii ropy naftowej. Dodatkowo, w ramach regionalnego monitoringu atmosfery zakupiliśmy dla miasta dwie stacje pomiarowe, które wyposażone zostały w analizatory mierzące zanieczyszczenia energetyczne.

Obecnie w ramach naszego systemu monitoringu powietrza działa sześć stacji, rozlokowanych w najbliższym otoczeniu rafinerii i na jej terenie. Na pięciu z nich mierzymy stężenia węglowodorów niemetanowych, węglowodorów ogółem i metanu, a na trzech, od lutego 2006 roku, prowadzimy pomiary stężeń BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów). Zaznaczyć przy tym należy, że wskaźnikami oddziaływania rafinerii na otoczenie są tu jedynie węglowodory niemetanowe i BTEX. Głównym źródłem metanu w powietrzu są procesy naturalne. Dodatkowo, na jednej stacji, zlokalizowanej w centralnej części zakładu. prowadzimy pomiary warunków meteorologicznych. Poniższy rysunek przedstawia lokalizacje wspomnianych stacji, a w tabelce pod nim zestawiliśmy szczegółowy zakres prowadzonych na każdej z nich pomiarów.

Kliknij na lokalizację stacji, aby wyświetlić średnie wartości mierzonych na niej parametrów:

System monitoringu powietrza Grupy LOTOS

Stacja 1 (ul. Sitowie) Stacja 2 (ul. Zawiślańska) Stacja 3 (ul. Steczka) Stacja 4 (ul. Płońska) Stacja 5 (ul. Benzynowa)

Parametr

Numer stacji / przeprowadzanie pomiaru

1

(ul. Sitowie)

2

(ul. Zawiślańska)

3

(ul. Steczka)

4

(ul. Płońska)

5

(ul. Benzynowa)

6

(Stara sterownia)

Stężenia zanieczyszczeń  
Benzen Nie Tak Tak Tak Nie Nie
Toluen Nie Tak Tak Tak Nie Nie
Etylobenzen Nie Tak Tak Tak Nie Nie
m,p-ksyleny Nie Tak Tak Tak Nie Nie
o-ksylen Nie Tak Tak Tak Nie Nie
Metan Tak Tak Tak Tak Tak Nie
Węglowodory niemetanowe Tak Tak Tak Tak Tak Nie
Suma węglowodorów Tak Tak Tak Tak Tak Nie
Warunki meteorologiczne  
Ciśnienie atmosferyczne Tak Tak Nie Nie Tak Tak
Kierunek wiatru Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Prędkość wiatru Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Temperatura Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Wilgotność Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Nasłonecznienie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Opad Nie Nie Nie Nie Nie Tak