logo

Kolejne wyróżnienie za raportowanie

Podkreślony w uzasadnieniu wyróżnienia fakt utrzymania wysokiego poziomu raportowania odnosi się do „Raportu społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2006-2007” uznanego w poprzedniej edycji wspomnianego konkursu za najlepszy raport społeczny 2008 r. w Polsce.

„Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu" to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

Organizatorami konkursu w Polsce są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers i CSR Consulting. Jury złożone z ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu obradowało pod przewodnictwem prof. Wojciecha Gasparskiego.

W 2008 r. Grupa LOTOS zobowiązała się wobec swoich interesariuszy do corocznego sprawozdawania postępów w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności. Tegoroczna publikacja jest pierwszym raportem CSR wśród firm z całkowicie polskim kapitałem, który powstał zgodnie z najnowszą wersją metodologii Global Reporting Initiative (GRI) sprawozdawania pozafinanansowych aspektów. Wspomniany raport powstał na tzw. poziomie aplikacji „A”, czyli zawiera największy zakres ujawnianych informacji.

„Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2008” ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Koncern dołożył starań, by prezentowane w poszczególnych obszarach tematycznych treści były łatwo dostępne dla każdej z grup odbiorców. Stąd m.in. zastosowane w wydawnictwie innowacyjne rozwiązania nawigacyjne.

Konkurs na najlepsze raporty społeczne towarzyszył obradom Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2009 poświęconego relacjom z interesariuszami w trudnych czasach. Podczas bloku tematycznego odnoszącego się do relacji z pracownikami, eksperci koncernu zaprezentowali dobre praktyki Grupy Kapitałowej z zakresu komunikacji wewnętrznej i partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szczegółowo przedstawiono komunikację założeń Pakietu Antykryzysowego, który z powodzeniem został wprowadzony w firmie, w lutym tego roku, i dobrze przyjęty przez załogę.

Wyróżniony raport oraz opis dobrych praktyk: http://www.lotos.pl/raportcsr/

 GRI (Global Reporting Initiative) – niezależna organizacja z siedzibą w Holandii, tworząca akceptowane przez społeczność międzynarodową standardy raportowania pozafinansowych aspektów działalności firm – wprowadziła trzystopniowy system poziomów aplikacji: od najwyższego, czyli zawierającego największy zakres ujawnianych informacji, tj. około 80 wskaźników sprawozdawczych (A, A+), po najmniejszy, prezentujący niecałe 40 wskaźników (C, C+). Plus przy każdym z trzech poziomów oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający.