Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Istotną kwestią dla Grupy Kapitałowej LOTOS jest ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.

Kierując się przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu w 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS ogłosił Politykę przeciwdziałania nadużyciom. Zawiera ona dobitną deklarację, w myśl której LOTOS nie toleruje jakichkolwiek nadużyć, w tym żadnej z form korupcji. Grupa LOTOS podchodzi systemowo do zwiększania odporności organizacji na zagrożenia związane z nadużyciami ze strony jej pracowników lub podmiotów zewnętrznych (np. dostawców i klientów). Wysoka świadomość Zarządu w tym zakresie wpłynęła na podjęcie w 2014 r. dwóch ważnych inicjatyw. Pierwsza z nich dotyczy wdrożenia w Grupie Kapitałowej LOTOS kompleksowego Programu zarządzania ryzykiem nadużyć. Drugą stanowiło znalezienie się Grupy LOTOS w gronie sygnatariuszy globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, której celem jest zjednoczenie biznesu w walce ze wszelkimi przejawami korupcji.

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji swoje podejrzenia lub wiedzę na temat nieprawidłowości o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Biurem Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

Podejrzenia można anonimowo zgłosić poprzez poniższy formularz lub poprzez:

Administratorem danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane kontaktowe zostały wskazane na stronie www.lotos.pl. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Grupy LOTOS S.A., wówczas z administratorem można się skontaktować poprzez adres email lotos@grupalotos.pl, lub pisemnie na adres ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

W sytuacji, gdy Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  Adres kontaktowy e-mail do Inspektora jest publikowany przez spółkę Grupy Kapitałowej LOTOS na stronie www.lotos.pl lub w wewnętrznych komunikatach. Adres e-mail w Grupie LOTOS to: iod@grupalotos.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować również pisemnie na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze nadużycia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapobieganiu nadużyciom oraz ochrona reputacji Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku wyrażenia zgody (jako sygnalisty), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie ta zgoda.

W uzasadnionych przypadkach, dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Grupie LOTOS S.A. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Zgłaszającemu nadużycie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgłaszającego nadużycie. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, zgłaszający nadużycie ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Zgłaszający nadużycie może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie jest czynnikiem decydującym o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.

Polityka przeciwdziałania nadużyciom

1. Osoba, która dopuściła się nadużycia:

2. Kategoria zgłaszanego nadużycia:

3. Źródło wiedzy o nadużyciu:

4. Opis nadużycia:

5. Dowody potwierdzające zaistnienie nadużycia:

Maksymalnie 20 Mb

6. Czy informacja o nadużyciu była już przekazywana innym osobom?:

7. Inne osoby zaangażowane w sprawę lub posiadające informacje:

Osoba zaangażowane w sprawę:

Osoba posiadająca informacje:

8. Osoba zgłaszająca nadużycie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Grupy LOTOS S.A., wówczas z administratorem można się skontaktować poprzez adres email lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

O ile w spółce Grupy Kapitałowej LOTOS został wyznaczony Inspektor ochrony danych, to należy się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych został wyznaczony w: Grupie LOTOS S.A., email: iod@grupalotos.pl, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., email iod@lotospaliwa.pl, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. email iod@lotosochrona.pl, LOTOS Kolej Sp. z o.o. email iod@lotoskolej.pl, LOTOS Terminale S.A. email iod@lotosterminale.pl, LOTOS Infrastruktura S.A. email iod@lotosinfrastruktura.pl, LOTOS Petrobaltic Sp. z o.o. email iod@lotospetrobaltic.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o nadużyciu lub zdarzeniu o charakterze nadużycia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapobieganiu nadużyciom oraz ochrona reputacji Grupy Kapitałowej LOTOS. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody (jako sygnalisty), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie ta zgoda.

W uzasadnionych przypadkach, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym z mocy prawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Grupie LOTOS S.A. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie jest czynnikiem decydującym o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia zgłoszenia.

9. Możliwość kontaktu przedstawiciela Grupy LOTOS z osobą zgłaszającą: *

Grupa LOTOS zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia i uzyskania dodatkowych informacji oraz, w razie zaistnienia potrzeby zawiadomienia właściwych organów państwowych, przekazania danych zgłaszającego tym organom.
* Pola wymagane