logo

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS opiera się na filarach opisanych poniżej.

Świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej dla realizacji celów strategicznych firmy wpłynęła w 2008 roku na przyjęcie przez Zarząd Grupy LOTOS pierwszej kompleksowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS, która obowiązywała do 2012 roku. W 2011 roku poddaliśmy dokument weryfikacji w toku kompleksowych konsultacji z naszymi interesariuszami. W wyniku przeprowadzonych analiz, ukierunkowanych na ocenę dotychczas realizowanych działań i ich uwarunkowań oraz poznanie zgłaszanych oczekiwań dokonaliśmy aktualizacji strategii. Kolejny dokument obejmował lata 2012 – 2015.

tabela strategia CSR