logo

Global Reporting Initiative (GRI) jest niezależną instytucją z siedzibą w Holandii działającą na rzecz rozwijania i propagowania tzw. wytycznych zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines).

Zastosowanie wytycznych GRI ma zasięg globalny. Mogą z nich korzystać wszystkie podmioty, które chcą składać kompleksowe sprawozdania ze swojej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej działalności. Grupa LOTOS dotychczas przygotowywała swoje sprawozdania zgodnie z trzecią wersją wytycznych GRI, prezentując największą z przewidzianych liczbę wskaźników wyników (Poziom Aplikacji A+ GRI) i osiągając w ten sposób wysoki poziom przejrzystości w ukazywaniu pozafinansowych danych sprawozdawczych.

Wykorzystywanie standardu raportowania GRI, a także zintegrowane raportowanie, stanowią międzynarodowy trend w zarządzaniu aspektami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności coraz liczniejszej grupy przedsiębiorstw na świecie. Opracowane przez GRI wytyczne do sporządzania raportów stosowane są już od kilkunastu lat. W zakresie zintegrowanego raportowania nie obowiązują obecnie uznane na forum międzynarodowym, jednolite standardy sporządzania sprawozdań.

Najnowszy, międzynarodowy standard raportowania pozafinansowego GRI G4 jest dostępny w wersji polskojęzycznej. Grupa LOTOS jest jednym z partnerów polskiej wersji wytycznych, uznawanych obecnie za najbardziej popularny wzór raportowania wyników w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Wytyczne zaprezentowano podczas konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” w czerwcu 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów. 

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2016, obejmujący większość swoich spółek zależnych w oparciu o standard GRI G4.

 

Zasady raportowania i wskaźniki GRI G4
Podręcznik stosowania wytycznych GRI G4