logo

Prowadzimy działalność szanując i uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych, jak i wyzwań społecznych i środowiskowych występujących na terenach naszego oddziaływania. Czujemy się odpowiedzialni za jakość życia w środowisku zakładów produkcyjnych należących do koncernu co jest cechą wyróżniającą naszym zdaniem podejście Grupy LOTOS do problemów społecznych.

Jedną z kluczowych przesłanek naszego podejścia w zakresie społecznej odpowiedzialności jest wnoszenie pozytywnego wkładu na rzecz społeczeństwa. Nasze działania są związane z zagadnieniami uwarunkowanymi kompetencjami naszej firmy. Przez kompetencje rozumiemy posiadanie przez naszą organizację umiejętności łączenia wiedzy eksperckiej ludzi i zasobów w celu realizacji przyjętych zamierzeń. Wiedza o różnych aspektach społecznych i środowiskowych w otoczeniu firmy a także potencjał ludzki, technologiczny i organizacyjny to czynniki, które nie tylko kształtują nasze kompetencje, ale w znacznym stopniu wpływają na decyzje o kierunkach i charakterze naszego społecznego zaangażowania.

Koncentrujemy swoje wysiłki na tych obszarach życia, które dotykają zarówno członków danej społeczności oraz są ważne dla działalności przedsiębiorstwa. Dzięki tej specyficznej wspólnocie celów nasza firma ma szansę wnieść rzeczywisty wkład w rozwój społeczny. W zakresie projektów społecznych angażujemy się w trzy kluczowe obszary: poprawa jakości życia tj. (ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym i edukacji), dbałość o środowisko naturalne (ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ochrony Morza Bałtyckiego) oraz rozwój innowacji.