logo

Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r. stwierdza, że do największych zagrożeń stwarzanych przez działalność człowieka dla bioróżnorodności zaliczamy niszczenie miejsc życia roślin i zwierząt oraz zmiany klimatyczne. Ochrona walorów przyrodniczych w rejonie naszego oddziaływania stanowi ważną przesłankę zarówno dla projektów inwestycyjnych, jak i programów zaangażowania społecznego.

Spełniamy wszelkie zobowiązania wynikające z prawa środowiskowego, wymogów jakościowych produktów oraz ich oznakowania. Dzięki temu oraz właściwemu użytkowaniu naszych produktów, działalność Grupy Kapitałowej LOTOS nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Także nowoczesne instalacje gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS w żadnym przypadku nie naruszają norm jakości środowiska na sąsiadujących z firmą terenach. Emisje wprowadzane do otoczenia nie tylko spełniają wymagania prawne, ale także zgodne są z najlepszymi dostępnymi technikami w branży rafineryjnej.  Wykorzystywanie energii, wody, surowców i paliw jest racjonalne i efektywne. Także stacje paliw LOTOS zakwalifikowane są jako obiekty niemające znaczącego oddziaływania na środowisko. Emisja na ich terenie jest ograniczana poprzez hermetyzację procesów przyjmowania i wydania paliwa oraz oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, co gwarantuje nam brak oddziaływania działalności stacji na środowisko.  Jednocześnie jednak, z uwagi na charakter i skalę naszej działalności, poczuwamy się do odpowiedzialności za jakość życia w bliskości naszych zakładów, instalacji, baz magazynowych czy stacji paliw.

Zgodnie ze Strategią społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS, wspieramy ekologię, czyli szeroko rozumiane działania związane ze strukturą i funkcjonowaniem przyrody. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku znajduje się na terenie, który nie ma cennych walorów przyrodniczych i nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Jednak w naszym sąsiedztwie występują tereny objęte różnymi formami ochrony, w tym dwa rezerwaty: „Ptasi Raj” i  „Mewia Łacha”. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami oraz specjalistycznymi organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia jak najlepszych warunków zwierzętom zamieszkującym te wartościowe przyrodniczo tereny.

Obszary koncesyjne posiadane przez spółkę LOTOS Petrobaltic, specjalizującą się w poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu, znajdują się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi i nie wpływają na poziom bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jednym z ważniejszych zadań w zakresie naszej działalności na Bałtyku jest wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymanie pełnej bioróżnorodności tego regionu. LOTOS Petrobaltic dąży do pełnej realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyckiego Planu Działania, określającego wymóg tzw. „zero zrzutów” dla platform morskich. 

Wpływ prowadzonej działalności na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego  

Podejmowane działania proekologiczne zgodnie z ustaleniami Bałtyckiego Planu Działania – BSAP

 
Niszczenie miejsc życia roślin i zwierząt Wpływ bliski zeru Zatłaczanie wód złożowych i zaolejonych Wpływ pozytywny
Zmiany klimatyczne Brak wpływu Rozwiązania technologiczne i systemowe dotyczące zwiercin powstających w procesie wiercenia otworów  Wpływ pozytywny
Wprowadzenie nowych gatunków z innych regionów geograficznych  Brak wpływu  Przekazywanie wszelkich odpadów i śmieci z platform na ląd  Wpływ pozytywny

 

Jednocześnie angażujemy się w  rewitalizację Morza Bałtyckiego, czego przykład stanowi współpraca Grupy LOTOS z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Wspólne działania, realizowane już od kilku lat, mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków morza, przede wszystkim morświna. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informację o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. W minionych  latach ramach uczestnictwa w programie „Czynna ochrona morświna przed przyłowem” przekazaliśmy środki m.in. na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów przed przyłowem - hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych typu „pot".  Obecnie Stacja Morska w Helu we współpracy z nami realizuje międzynarodowy projekt SAMBAH, dotyczący badań rozmieszczenia populacji morświnów na Bałtyku.