logo

W partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling, Gdańskim Archipelagiem Kultury "Wyspa Skarbów", Stacją Biologiczną Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej Grupa LOTOS realizowała program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Projekt zakładał kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w rezerwacie Mewia Łacha, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego.

Efektem programu jest m.in. wybudowanie infrastruktury turystycznej, w tym stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Rezerwacie Mewia Łacha, pozwalającej zminimalizować zagrożenia dla zamieszkujących tam ptaków. Dodatkowo prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców z terenów Wyspy Sobieszewskiej oraz odwiedzających turystów.

W ramach programu prowadzono również projekt edukacyjny pt. „Wyspa Sobieszewska a Obszar NATURA 2000. Ochrona ptaków i ich siedlisk”, w ramach którego we współpracy ze Stacją Ornitologiczną organizowano bezpłatne wykłady dla uczniów z gdańskich szkół. Zajęcia miały na celu zainteresowanie młodego pokolenia ekologią oraz ochroną przyrody. Ich celem było również propagowanie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywają dla zachowania światowej bioróżnorodności tereny chronione na Wyspie Sobieszewskiej. Co roku w wykładach brało udział ok. 1400 uczniów z gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rezerwat Mewia Łacha