logo

Nasza działalność sponsoringowa realizowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami i kierunkami sponsoringu w Grupie LOTOS oraz strategią społecznej odpowiedzialności. Współpraca na warunkach sponsoringu odbywa się przede wszystkim na obszarze kraju, w powiatach i województwach, gdzie zlokalizowane są siedziby i prowadzona jest działalność Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Przez „sponsoring” rozumiemy działalność na rzecz podmiotu sponsorowanego, dokonywaną w zamian za wykonywanie  czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku, popularyzacji znaków towarowych i zwiększeniu prestiżu podmiotu sponsorującego.                        

Działalność sponsoringową realizujemy w dwóch głównych obszarach: sport oraz kultura i sztuka.

Spółka respektuje regulacje zawarte w Kodeksie Sponsoringu Kultury, będącym inicjatywą Narodowego Centrum Kultury, PKPP Lewiatan oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa LOTOS stosuje się w działalności sponsoringowej do zasad Kodeksu odwołujących się do równowagi, przejrzystości, dostępności i rozwoju.