logo

Kluczowym obszarem jest dla nas ochrona środowiska, a swoje kompetencje realizujemy zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to przede wszystkim z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy LOTOS.

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się wyspecjalizowana komórka organizacyjna. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Spółki w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód czy emisji hałasu, jej zadaniem jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Zagadnienia związane z działalnością Spółki wymagają również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań  w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami (SHE) tych emisji. Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy LOTOS objętych SHE przebiega bez zastrzeżeń, o czym świadczy coroczna pozytywna ocena przeprowadzona przez licencjonowanego weryfikatora - światowego lidera usług certyfikacyjnych.

Spółka przykłada także znaczną wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne. Grupa LOTOS, we współpracy z partnerami, podejmuje szereg działań proekologicznych, wpływających na kształtowanie - w odniesieniu do ochrony środowiska - pożądanych postaw społecznych.

Wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu działamy na rzecz ochrony ginących gatunków fauny i flory Bałtyku, w tym niezwykle rzadkich morświnów. Swoją uwagę koncentrujemy także na kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających Pomorze. Realizujemy w tym celu kampanie informacyjne i edukacyjne.