logo

Raportowanie jest istotnym aspektem społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS.

Zobowiązaliśmy się do sprawozdawania w regularny i usystematyzowany sposób efektów swojej działalności z dziedziny społecznej odpowiedzialności, mając na uwadze spełnienie w ten sposób obowiązku informacyjnego wobec naszych interesariuszy. Wypełniamy tym samym postulat przejrzystości działań, które są wyjaśniane i relacjonowane opinii publicznej w sposób otwarty, miarodajny i szeroko dostępny. W corocznych raportach ukazujemy skalę naszego zaangażowania w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do wyników organizacji, jej sytuacji rynkowej oraz szans i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Raporty zintegrowane spółka publikowała na stronie https://raportroczny.lotos.pl/ 

Zintegrowany Raport Roczny 2020
Zintegrowany Raport Roczny 2019
Zintegrowany Raport Roczny 2018
Zintegrowany Raport Roczny 2017
Zintegrowany Raport Roczny 2016
Zintegrowany Raport Roczny 2015
Zintegrowany Raport Roczny 2014
Zintegrowany Raport Roczny 2013
Zintegrowany Raport Roczny 2012
Zintegrowany Raport Roczny 2011
Zintegrowany Raport Roczny 2010
Zintegrowany Raport Roczny 2009
Raport społecznej odpowiedzialności 2008
Raport CSR 2006-2007
Raport Środowiskowy 2006