Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W listopadzie 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację pierwszego w Polsce indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index. Dało to początek promowaniu odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych oraz budowaniu rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce.

W Grupie LOTOS każdy z obszarów ujętych w nazwie indeksu znajduje odzwierciedlenie w codziennej praktyce biznesowej. Jako uczestnik RESPECT Index traktujemy je, jako podstawę naszego rozumienia społecznej odpowiedzialności na rynku kapitałowym.


Więcej o RESPECT Index

Responsibility Odpowiedzialność

Społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) traktujemy jako element głównego nurtu zarządzania i doskonalenia naszej organizacji.

Poczuwamy się bowiem do odpowiedzialności biznesowej za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników. W swoim postępowaniu kierujemy się wartościami społecznej odpowiedzialności, do których zaliczamy:

  • Czystość rozumianą jako przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych, etyczną i uczciwą konkurencję i przestrzeganie praw człowieka,
  • Otwartość stanowiącą o naszym stosunku do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi oraz dynamicznym rozwoju działalności międzynarodowej,
  • Innowacyjność przejawiającą się docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o naszej sile i rynkowych perspektywach,
  • Odpowiedzialność jako postawę wobec ludzi i środowiska, kraju i jego pozycji w świecie oraz przewidywanie konsekwencji naszych decyzji, wypełnianie zobowiązań i dotrzymywanie słowa.
Ecology Ekologia

Przejawem respektowania przez nas zasad zrównoważonego rozwoju jest troska o stosowanie nowoczesnych technologii. Posiadają one rozwiązania techniczne minimalizujące emisję zanieczyszczeń poprzez wybór procesów materiało- i energooszczędnych, o niskim zużyciu energii elektrycznej, wody i surowców pochodzących z zasobów nieodnawialnych.

Monitorujemy emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw, a podstawowym celem naszych działań w tym zakresie jest redukcja emisji GHG (ang. greenhouse gas) o 6% do 2020 roku, dzięki zastosowaniu metod efektywnego wykorzystywania energii. Stale prowadzimy też kontrolę poboru wód oraz jakości odprowadzanych, oczyszczonych ścieków.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technologicznym wykorzystujemy zużyte wody. Skuteczność naszych działań w tym zakresie potwierdzają osiągnięte stopnie odzysku wód (ponad 45%), czy zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów (ponad 90%). Przykładamy także wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej i podejmujemy wiele działań proekologicznych, wpływających na kształtowanie pożądanych postaw społecznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Sustainability Zrównoważony rozwój

Nadrzędnym celem naszej strategii społecznej odpowiedzialności jest wsparcie organizacji w procesie osiągania celów wynikających ze strategii biznesowej.

Kierujemy się przy tym optymalnym wykorzystywaniem zasobów i kompetencji Grupy LOTOS na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i jej otoczenia.

Jesteśmy przekonani, że dzięki integracji celów społecznych z celami biznesowymi mamy szansę na maksymalizację tworzenia wspólnych wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy oraz społeczeństwa, jako całości, a także rozpoznawanie, zapobieganie i łagodzenie możliwych negatywnych skutków działalności firmy.

Dlatego podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, odnoszą się m.in. do zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny oraz maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie.

Participation Uczestnictwo

W budowaniu trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami dążymy do skutecznego integrowania strategii biznesowej z wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego.

W procesie podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i środowiskowych uwzględniamy interesy poszczególnych grup interesariuszy z otoczenia wewnętrznego, rynkowego i społecznego. 

Environment Środowisko

Dążymy do prowadzenia i rozwoju swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu warunków środowiskowych.

Jesteśmy świadomi skali i charakteru swojego oddziaływania, dlatego też zadeklarowaliśmy przestrzeganie norm uznanych na arenie międzynarodowej, jako pozytywnie wyróżniających firmy charakteryzujące się odpowiedzialnym podejściem do zarządzania swoim wpływem na środowisko.

Jako członek United Nations Global Compact deklarujemy, iż w swojej polityce środowiskowej postępujemy zgodnie z zasadami:

  • prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
  • podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
  • stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii.


Nasza polityka środowiskowa ukierunkowana jest na czystą produkcję, czyli stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, a także bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Community Społeczność

Prowadzimy działalność, szanując i uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych, jak i wyzwania społeczne i środowiskowe występujące na terenach naszego oddziaływania. Podejście Grupy LOTOS przejawia się w poczuciu odpowiedzialności za jakość życia w środowisku zakładów produkcyjnych należących do koncernu.

Od lat wspieramy rozwój Pomorza oraz innych regionów, w których prowadzimy działalność. Inicjujemy i uczestniczymy w działaniach infrastrukturalnych, środowiskowych, kulturalnych oraz z obszaru edukacji i wzrostu bezpieczeństwa w ruch drogowym.

 

Realizujemy projekty z zakresu sponsoringu sportu oraz kultury i sztuki oraz wydarzenia i projekty o charakterze społecznym, w tym działania edukacyjne i ekologiczne.

Transparency Przejrzystość

Naszemu otoczeniu otwarcie przedstawiamy decyzje, działania i przesłanki, jakimi się kierujemy we wzajemnych relacjach.

Pracownikom zapewniamy dostęp do informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania przez nich zadań, czytelnie określając ich uprawnienia i stawiane wymagania. W 2010 roku, jako pierwsza firma na polskim rynku, wdrożyliśmy model raportowania zintegrowanego, prezentując wyniki osiągane we wszystkich aspektach działalności. Grupa LOTOS, jako spółka giełdowa, została wyróżniona przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dążące do zwiększenia przejrzystości raportowania danych pozafinansowych w Polsce, a także została kilkukrotnie doceniona w konkursie The Best Annual Report.

Dbamy także o przejrzystość i kompletność informacji o naszych produktach. Dla wszystkich produktów wytwarzanych w naszych spółkach opracowaliśmy Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki sporządzane w oparciu o obowiązujące wymagania międzynarodowe. W dokumentach tych znajdują się informacje m.in. na temat wpływu danego produktu na zdrowie i środowisko, występowania niebezpiecznych substancji oraz postępowania z odpadami. Każdy klient ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania produktów marki LOTOS.