logo

Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Szanując prawo do prywatności osób, które przekazały Fundacji ORLEN dla Pomorza swoje dane osobowe, w tym dane naszych kontrahentów i ich pracowników, informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów w ramach których dochodzi do operacji na danych osobowych, poniżej prezentujemy obowiązujące w Fundacji ORLEN dla Pomorza zasady przetwarzania danych osobowych, które ustanowione zostały zgodnie z RODO.

Czym jest RODO?

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

Co daje RODO?

RODO, osobie której dane dotyczą, zapewnia większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje jej wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przekazanych Fundacji ORLEN dla Pomorza jest Fundacja ORLEN dla Pomorza z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, Fundacja ORLEN dla Pomorza (jako administrator danych osobowych) wyznaczyła Panią Barbarę Płatek-Hrynkiewicz do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy Rozporządzenia, poprzez adres e-mail: fundacjadlapomorza@orlen.pl lub pisemnie na adres: Fundacja ORLEN dla Pomorza, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

Procesy pozyskiwania danych, cele ich przetwarzania oraz okres ich przechowywania

Fundacja ORLEN dla Pomorza w ramach swojej aktywności biznesowej przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

Nazwa procesu

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

jeśli dotyczy

Współadministratorzy danych

Treść obowiązku informacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskowanie o udzielenie darowizny przez podmiot prawny

Działania związane z rozpatrzeniem Wniosku o udzielnie darowizny, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, podjęcie działań związanych z zawarciem i realizacją Umowy darowizny.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą)

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

(zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 4 pkt 15 RODO, stanowiących szczególną kategorię danych osobowych)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Fundacji)

 

Dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:

1)   pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, a w konsekwencji zawarcia Umowy o darowiznę, przez okres realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową,

2)   odmowy darowizny, usuwane będą niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z rozpatrzeniem Wniosku,

3)   pozyskania danych dotyczących stanu zdrowia, jedynie na potrzeby rozpatrzenia Wniosku, a następnie zwrócone zostaną Wnioskodawcy lub zniszczone.

 

Podjęcie działań związanych z rozpatrzeniem Wniosku, a także w celu obsługi dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszeń.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla podmiotu prawnego wnioskującego o udzielenie darowizny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskowanie o udzielenie darowizny przez osobę fizyczną

Działania związane z rozpatrzeniem Wniosku o udzielnie darowizny, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia, podjęcie działań związanych z zawarciem i realizacją Umowy darowizny.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą)

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

(zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 4 pkt 15 RODO, stanowiących szczególną kategorię danych osobowych)

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Fundacji)

 

Dane osobowe przetwarzane będą w przypadku:

4)   pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, a w konsekwencji zawarcia Umowy o darowiznę, przez okres realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową,

5)   odmowy darowizny, usuwane będą niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z rozpatrzeniem Wniosku,

6)   pozyskania danych dotyczących stanu zdrowia, jedynie na potrzeby rozpatrzenia Wniosku, a następnie zwrócone zostaną Wnioskodawcy lub zniszczone.

 

Podjęcie działań związanych z rozpatrzeniem Wniosku, a także w celu obsługi dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszeń.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osoby fizycznej wnioskującej o udzielenie darowizny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarcie i realizacja umowy o udzielenie darowizny 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy  o udzielenie darowizny

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy)

Dane przetwarzane są przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla podmiotów prawnych / osób zawierających umowę o udzielenie darowizny

Rozpatrywanie skarg, wniosków, reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Fundacji ORLEN dla Pomorza)

Dane przetwarzane są przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z reklamacją/skargą.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń wynikających z umowy o udzielenie darowizny.

Nie dotyczy.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Fundacji ORLEN dla Pomorza związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości)

Dane przetwarzane są przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

Udzielanie pełnomocnictw

Udzielenie pełnomocnictwa oraz jego obsługa

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Fundacji ORLEN dla Pomorza)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Fundacji ORLEN dla Pomorza)

 

Archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 Nie dotyczy.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla pełnomocników Fundacji ORLEN dla Pomorza

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, wynikających z art. 15-22 RODO

Rozpatrywanie zgłoszeń osób, których dane dotyczą w zakresie realizacji przysługujących im praw wynikających z art. 15-22 RODO.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Fundacji ORLEN dla Pomorza)

związanych m.in. z realizacją wymagań wynikających z art. 15-22 RODO)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Fundacji ORLEN dla Pomorza)

Dane przetwarzane będą przez okres 3 lat liczonych od dnia przekazania przez Fundacji ORLEN dla Pomorza odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie.

W przypadku kiedy Fundacji ORLEN dla Pomorza otrzymała od jednej osoby więcej wniosków dotyczących różnych przypadków, każde ze zgłoszeń traktowane jest indywidualnie, w związku z tym okres przetwarzania danych osobowych liczony jest dla każdego z otrzymanych zgłoszeń oddzielnie.

Rozpatrywanie zgłoszeń osób, których dane dotyczą w zakresie realizacji przysługujących im praw wynikających z art. 15-22 RODO.

 Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osób, których dane dotyczą, realizujących prawa z art. 15-22 RODO