logo

Z wytworzonymi odpadami postępujemy w sposób bezpieczny dla środowiska.

Na terenie naszego zakładu w Gdańsku rozróżnia się odpady przemysłowe powstające w związku z eksploatacją instalacji, czyli pochodzące z elektrociepłowni, rafinerii (ze wszystkimi instalacjami produkcyjnymi, magazynowymi i dystrybucyjnymi) oraz oczyszczalni ścieków. Dopuszczalne ilości i rodzaje tych odpadów określa decyzja - pozwolenie zintegrowane, które wydane jest na czas nieokreślony. 

Istnieją również odpady poza instalacyjne, które powstają w związku z funkcjonowaniem zakładu. Te nie podlegają wymaganiom wyżej wspomnianej decyzji, a ich ilość jest nielimitowana. W przypadku odpadów poza instalacyjnych wymagany jest wpis do BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Sposób postępowania z odpadami instalacyjnymi jak i poza instalacyjnymi jest podobny.

Czy wiesz, że...

Podstawowym sposobem klasyfikacji odpadów w Unii Europejskiej jest podział ze względu na pochodzenie odpadu. Wyróżnia się grupy, podgrupy i kody odpadów, które usystematyzowano w tzw. katalogu odpadów.

zobacz
 

Zgodnie z unijną hierarchią postępowania z odpadami, jeśli wytworzenia odpadów nie da się uniknąć, to ich posiadacz  w pierwszej kolejności jest zobowiązany do przekazania oddania ich do procesów odzysku. W przypadku, gdy odzysk jest niemożliwy np. z przyczyn technicznych, bądź też występuje brak uzasadnień przemawiających na korzyść ekologiczną, odpady poddawane są procesowi unieszkodliwiania. W ostatnich latach w Grupie LOTOS udało się zapewnić, że ponad 90% odpadów (a w niektórych latach nawet 100%) po przekazaniu na zewnątrz poddawane było procesom odzysku. Do unieszkodliwienia przekazuje się tylko niewielką część odpadów.

Odpady rafineryjne

W największych ilościach wytwarzamy szlamy i osady z oczyszczalni ścieków (dwa oddzielne kody odpadów niebezpiecznych) oraz osady z dekarbonizacji wody (odpad inny niż niebezpieczny).

zobacz
 

Odpady wytworzone w zakładzie magazynowane są selektywnie, w wyznaczonych i opisanych miejscach, a wszyscy odbiorcy odpadów w Grupie Kapitałowej LOTOS legitymują się stosownymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania odpadami. 

Jeżeli chodzi o odpady komunalne, stanowią one oddzielną kategorię odpadów. Podlegają selektywnej zbiórce w większości spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, zgodnie z wymogami jakie zostały przyjęte w poszczególnych gminach.